Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Feel...

Có chuyện gì đó
làm cho bạn lo lắng hoặc bận tâm?
Hãy than phiền ít hơn và
cho nhiều hơn nữa!

you and ME